Bijgewerkt: 01-08-2021

Over geheimhouding en jouw persoonsgegevens/Wet AVG-GDPR

Maantijd BV neemt jouw privacy serieus.
Jouw persoonsgegevens gebruiken we alleen in het kader van onze dienstverlening.
We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Maantijd BV is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij van jou hebben ontvangen via een bestelling, webformulier, cookies of nog anders. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Als Maantijd BV, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) dient te verstrekken, en Maantijd BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Maantijd BV niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling. Ook geeft het jou niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst die we hebben op welke grond dan ook.

Wij werken aan onze privacyverklaring.

========

 1. Aansprakelijkheid
  Deelname aan cursussen, workshops, opleidingen, reizen en/of evenementen, georganiseerd door Maantijd BV, geschiedt volledig op eigen risico. Maantijd BV; Maantijd BV en haar workshopgevers/trainers zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen.
  Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen en schade, van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan betreffende cursus, workshop, opleiding, reis of evenement.
  Van elke deelnemer wordt daarom verwacht dat hij/zij zich minimaal heeft verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
 2. Annulering door Maantijd BV
  Bij onvoldoende deelname behoudt Maantijd zich te allen tijde het recht voor een reis, training of workshop te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie die meer geschikt is voor een beperktere groep. Je ontvangt in dit geval minimaal 10 dagen van tevoren telefonisch en/of per email bericht. Het verplaatsen naar een andere locatie door Maantijd BV kan geen reden zijn voor annulering van deelname.
 3. Uitsluiting van deelname
  Bij deelname aan bepaalde activiteiten van Maantijd BV gaat een kennismakingscirkel, persoonlijk gesprek of vragenformulier vooraf. Op basis daarvan kunnen wij besluiten een deelneemster uit te sluiten van deelname. Je ontvangt dan een eventuele eerder gedane aanbetaling volledig terug.
  Ook een deelneemster die zodanig hinder of last oplevert tijdens de reis/workshop/training en een goed verloop daardoor bemoeilijkt, kan door Maantijd BV van de (rest van de) workshop, training of reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelneemster.
 4. Annuleren door deelnemer
  1. Eendaagse workshops/trainingen/vieringen
   Als een annulering van de kant van een deelnemer noodzakelijk blijkt, zoeken we op de eerste plaats naar een alternatieve datum van dezelfde workshop/training. Je hebt altijd het recht om je deelname naar een latere datum door te schuiven.
   Annuleren door de deelnemer kan met opgave van reden en alleen per door Maantijd BV bevestigde e-mail. Het adres is: info@maantijd.nl.
   Mocht alleen restitutie mogelijk blijken, dan brengen we €15,= onkosten in rekening ongeacht het moment waarop wordt geannuleerd door de deelnemer. We restitueren binnen 4 weken na bevestiging van de restitutie.
   Daarnaast zijn er annuleringskosten bij annuleren in de periode van 4 tot 2 weken voor de start van de training: deze bedragen 50% van de deelnamekosten.
   Annuleren korter dan 2 weken geeft geen recht op restitutie.
   Bij annulering bestaat het recht om in goed overleg iemand anders te doen deelnemen aan de training; je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger.
  2. Meerdaagse workshops/trainingen
   Als een annulering van de kant van een deelnemer noodzakelijk blijkt zoeken we op de eerste plaats naar een alternatieve datum van dezelfde workshop/training. Je hebt altijd het recht om je deelname naar een latere datum door te schuiven.
   Annuleren door de deelnemer kan met opgave van reden en alleen per door Maantijd BV bevestigde e-mail. Het adres is: info@maantijd.nl.
   Mocht alleen restitutie mogelijk blijken, dan brengen we in ieder geval €15,= onkosten in rekening ongeacht het moment waarop wordt geannuleerd door de deelnemer.
   Afhankelijk van de workshop/training kunnen daar bijkomende kosten zijn, die onder meer te maken kunnen hebben met reservering van een lokatie, aanmaken van online accounts, catering ed.
   We restitueren binnen 4 weken na bevestiging van de restitutie.
   Daarnaast zijn er annuleringskosten bij annuleren in de periode van 4 tot 2 weken voor de start van de training: deze bedragen 50% van de deelnamekosten.
   Annuleren korter dan 2 weken geeft geen recht op restitutie.
   Bij annulering bestaat het recht om in goed overleg iemand anders te doen deelnemen aan de training; je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger.
  3. Reizen, zie 6.
 5. Online trainingen en cursussen
  Voor de jaartrainingen/13-manen-trainingen geldt dat de inhoud online beschikbaar blijft tot 1 januari, na afronding van de cursussen die starten in het najaar, en op 1 juli, na afronding van de cursussen die starten in het voorjaar.
  Bij kortere online cursussen zoals de Vlam van de Roos blijft de inhoud na beeindiging van de cursus nog 1 maand online beschikbaar.
 6. Pad van MaanMagie
  1. Starten met het Pad van MaanMagie kan alleen na een kennismakingsgesprek.
  Als op basis van het kennismakingsgesprek, de informatiefolder en de bedenktijd die daarna volgt, er van de kant van Maantijd BV en de deelneemster beide een JA is, volgt de aanbetaling.
  Deze aanbetaling is niet restitueerbaar als de deelneemster in een latere instantie alsnog niet deel wil of kan nemen aan het Pad van MaanMagie.

   1. 1. Directe uitsluiting
   1. In de informatiefolder worden een aantal redenen genoemd voor directe uitsluiting, onder andere drugsgebruik en dempende medicatie.
   1. Met het doen van de aanbetaling onderschrijft de deelneemster deze afspraken.
   1. Worden deze afspraken toch geschonden, dan wordt de deelneemster op dat moment uitgesloten van verdere deelname aan het Pad van MaanMagie en blijven de financiele verplichtingen voor de gehele verdere Spiraal (€1690,=) gelden.
   1. 2. Ziekte
   1. Het is niet mogelijk een Poort te missen of over te slaan.
   1. Als door ziekte, of andere persoonlijke omstandigheden, een deelneemster niet bij een Poort aanwezig kan zijn, wordt het Pad van MaanMagie vervolgd in een andere (latere) JaarCirkel om deze Poort alsnog te ervaren en het Pad verder af te ronden.
   1. We zullen in goed overleg zoeken naar de meest passende oplossing: soms zal dat het (her)starten van het gehele Pad zijn in datzelfde kalenderjaar, soms zal dat instappen zijn in de gemiste Poort van de eerstvolgende (jongere) JaarCirkel.
   1. In beide gevallen zijn er geen extra kosten voor het Pad, wel voor de catering en persoonlijke begeleiding.
  1. Rondom het schrijven en mondeling delen over het Pad van MaanMagie is er een beperking:
   het publiek delen is beperkt tot die van de persoonlijke ervaringen en gevoelens op een dusdanige manier dat -door het lezen van dat schrijven of  het luisteren naar het delen- de lezer/toehoorder geen in-zicht krijgt tot de concrete inhoud van het Pad.
   Een reden van directe uitsluiting van de Re-Sistering community of het Pad van MaanMagie is het publiek schrijven of mondeling delen over de inhoud van dit Pad. Bij conflicten hierover beslist een ”MaanRaad”, dat is een op dat moment samen te stellen commissie bestaand uit een oneven aantal deelnemers van de  Re-Sistering community.
  2. De inhoud van de online leeromgeving die hoort bij dit Pad blijft beschikbaar voor vrouwen die deelnemen aan Re-Sistering (het Zusterschap van Priesteressen) in de vorm van een MaanMagie Archief.
 7. Reizen: reservering, inschrijving en aanmelding
  1. Bij deelname aan een door Maantijd BV georganiseerde reis wordt verwacht dat elke deelnemer een reiskosten- en/of annuleringsverzekering afsluit naast een aansprakelijkheidsverzekering. Maantijd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Wij adviseren je een reis-, en annuleringsverzekering af te sluiten.
  2. De aanmelding en aanbetaling van je reis is tevens je inschrijving voor de reis en geldt als reservering. We raden je aan deze voorwaarden goed door te lezen om problemen of teleurstellingen te voorkomen.
   Je schrijft je in voor een reis met Maantijd BV.
   Na ontvangst van je inschrijving ontvangt je een factuur voor de reis. Wil je deze op een andere dan je eigen naam hebben, geef dit dan vooraf aan. Achteraf zijn daar extra kosten aan verbonden.
   Om een plek voor deze reis zeker te stellen is een aanbetaling vereist via onze website. Het bedrag wisselt per reis en staat aangegeven in de beschrijving. De datum (en tijd) van je betaling gelden als inschrijfmoment als er teveel aanmeldingen zijn of voor reservering voor bijvoorbeeld een eenpersoonskamer.
   Dit zijn onze bankgegevens: Maantijd BV, v. Lennepweg 7, Oosterbeek
   Rekeningnr NL16 TRIO 0197 8900 32, BIC TRIO NL 2U
   KVK: 60813806 BTW nr: NL854070710B01
  3. Bedenktijdregeling
   Na inschrijving heb je wettelijk 7 dagen bedenktijd. Binnen die tijd mag je de reis zonder opgave van redenen annuleren en krijgt je je (aan)betaling volledig terug.
   Na 7 dagen vanaf de inschrijving gelden onze annuleringsvoorwaarden.
   Let op: deze bedenktijdregeling is van kracht mits je je meer dan 28 dagen voor vertrek aanmeldt. Indien je je inschrijft binnen 28 dagen voor reisaanvang dan vervalt de 7 dagen bedenktijd en gelden de annuleringsvoorwaarden. Zie hiervoor onder Annulering bij 6.5.
   Na je aanmelding en aanbetaling, ontvang je een kort vragenformulier. We horen graag van je wat je verwachtingen en (leer)doelen voor de reis zijn en kort over je lichamelijke en geestelijke conditie. De antwoorden zijn alleen voor de organisatie.
   Ongeveer vier weken voor vertrek volgt een kennismakingsbijeenkomst met de organisatie en de andere deelneemsters.
   Je kunt je alleen inschrijven voor de reis als je akkoord bent met deze (reis)voorwaarden. Dit kunt je doen middels aanvinken van het vakje voorwaarden tijdens de betaling via de website.
  4. Vervoer van en naar locatie
   Maantijd BV  levert haar (buitenland)activiteiten ZONDER vervoer naar de verblijfslocatie, tenzij anders aangegeven. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar die locatie. Als service geven wij soms de verschillende reismogelijkheden.
  5. Annulering
   Indien je de reis moet annuleren door onvoorzien omstandigheden (bv. ziekte, sterfgeval) dan gelden deze reisvoorwaarden. Het is daarom ten zeerste aan te raden een reis-, en annuleringsverzekering af te sluiten.
   Indien je tot 28 dagen voor de vertrekdatum annuleert ivm onvoorziene omstandigheden, dan krijg je 50% van de gehele reissom retour als je deze al hebt voldaan. De te betalen reissom bedraagt dan 50%. Indien je na 28 dagen voor de vertrekdatum annuleert, krijgt je je reissom niet retour.
   Indien je een reis-, en annuleringsverzekering hebt afgesloten, kan er de mogelijkheid zijn dat je je reiskosten via de verzekering retour krijgt.
   In goed overleg is het soms mogelijk om iemand anders in plaats van jou de reis te laten maken; je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger voor je reis.